POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Rehabilitacja lecznicza w działalnoœci kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego ( KRUS )

Balneologia Polska Tom XXXVIII zeszyt 3-4 rok1996 (baln4.htm)

Rehabilitacja lecznicza w działalnoci kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego ( KRUS )

Autorzy : Wojciech Kobielski

Streszczenie

Istotnym krokiem w celu dostosowania polskiego prawa ubezpieczeniowego do standardów Europejskich było uchwalenie przez Sejm 20 .12. 1990r.ustawy o ubezpieczeniu społecznym Rolników. Ustawa ta nałożyła na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obowišzek prowadzenia Działalnoci zapobiegajšcej wypadkom przy pracy rolniczej oraz udzielania pomocy ubezpieczonym Wykazujšc długotrwałš niezdolnoć do pracy w gospodarstwie rolnym albo zagrożonym takš niezdolnociš W korzystaniu z różnych form rehabilitacji oraz przyuczenie do innego zawodu lub przekwalifikowania. Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu Umożliwiajšcego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym. Działalnoć rehabilitacyjna Kasy ma mieć na celu zmniejszenie ubezpieczonego ryzyka zwišzanego z utratš zdolnoci do pracy przez osoby ubezpieczone w niej. Budujšc własny system rehabilitacji leczniczej, Kasa uznała za konieczne zorganizowanie własnych placówek leczniczych centrów rehabilitacji rolników, Dysponujšcych 800-1000łóżkami sanatoryjnego- szpitalnymi. Centra sš nowoczesnymi placówkami o wysokim standardzie. Majš pełna bazę diagnostyczno- zabiegowš . W latach 1992-1995 z leczenia w centrach rehabilitacji rolników skorzystało ponad 11 tysięcy osób.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000