POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

Badania kliniczne nad wykorzystaniem kąpieli ozonowych w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych

Balneologia Polska, Tom XXXX, rok 1998,zeszyt 1-2 (ozon1.htm)

 

Badania kliniczne nad wykorzystaniem kąpieli ozonowych w leczeniu

niedokrwienia kończyn dolnych

Autorzy :Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski, Włodzimierz Szmurło

Słowa kluczowe: balneozonoterapia, niedokrwienie kończyn dolnych.

Streszczenie

Celem badań była ocena wyników leczenia chorych z chorobą niedokrwienia kończyn dolnych (CNKD)

Wodnymi (WKO)i aerozolowymi (AKO) kąpielami ozonowymi oraz ocena przydatności i sprawności funkcjonowania własnej konstrukcji urządzeń do tych kąpieli .materiał obejmował 73 chorych z CNKD,

Średnia wieku62± 9,7 lat w drugim okresie choroby według Fontaine¢ a. Badanych podzielono na dwie grupy :

Grupa 1 ( n=53) była poddawana WKO, grupa 2(n=20)-AKO. Wykonano badania angiologiczne i biochemiczne. Posłużono się własnym testem angiologicznym. Uzyskano w obu grupach wydłużenie się dystansu

Chromania i zmniejszenie stężenia aterogennych lipidów oraz fibrynogenu. Aparaty do kąpieli

Ozonowych działały sprawnie. Na podstawie badań uważamy , że zabiegi balneozonoterapeutyczne powodują poprawę ukrwienia u chorych z miażdżycowym i cukrzycowym niedokrwieniem kończyn oraz wpływają korzystnie na parametry lipidowe i fibrynogen. Dlatego też zabiegi balneoozonoterapeutyczne można

Polecić do szerokiego stosowania w warunkach uzdrowiskowych . Zwiększą one możliwości leczenia CNKD.

 

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000