POLSKIE TOWARZYSTWO BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ

STATUT

 

STATUT

Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej” (PTBiMF), powstałe w 1905 roku, zwane dalej Towarzystwem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz.855 ze zm.)  Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Ciechocinek.

4. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na warunkach określonych w ich statuach (jeżeli nie narusza to umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną), wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach kapitałowych na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

5. Towarzystwo posiada godło, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

6.Towarzystwo używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7.Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, może jednak zatrudniać pracowników, ustalając dla nich wynagrodzenia. Zarząd Główny Towarzystwa może utworzyć Sekretariat, koszty działania którego pokrywa Towarzystwo.

8. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział II

   Cele Towarzystwa i sposoby działania

          § 2

           Cele

1.Zrzeszenie jak największej liczby członków celem wspólnego działania;

2.Rozwijanie i upowszechnianie balneologii i medycyny fizykalnej oraz nauk pokrewnych;

3.Udział w tworzeniu programu specjalizacji i określaniu zakresu wiedzy jaki obowiązuje lekarzy specjalistów z balneologii i medycyny fizykalnej;

4.Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz udział w procesie specjalizacji członków Towarzystwa, lekarzy i innych pracowników balneologii i medycyny fizykalnej;

5.Prezentowanie stanowiska i opinii w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej na zewnątrz Towarzystwa, zwłaszcza wobec instytucji i środowisk decyzyjnych;

6.Dbanie o wysoki poziom etyczny członków Towarzystwa;

7. Nawiązanie i utrwalanie kontaktów naukowych między polskimi i zagranicznymi specjalistami oraz wymiana doświadczeń i postępów  w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.

 

§ 3

Sposoby działania

1.Propagowanie swoich celów i dążenie do zorganizowania oddziałów w tych środowiskach gdzie stosowane są metody z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej;

2.Organizowanie i uczestnictwo w kongresach i  zjazdach naukowych, sympozjach itp., działaniach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym organizowanie co dwa lata zjazdów naukowych, z których co drugi ma charakter kongresu;

3.Udział w organizacji szkolenia, specjalizacji i doskonaleniu fachowych pracowników w balneologii i medycynie fizykalnej;

4.Wydawanie własnego  czasopisma „Balneologia Polska”;

5.Redagowanie i publikowanie opracowań z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej we własnym imieniu lub na zlecenie, a także z wykorzystaniem środków masowego przekazu;

6.Opiniowanie, doradztwo i rzeczoznawstwo, dokonywanie ekspertyz, badań i analiz w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej  z własnej inicjatywy lub na zlecenie;

7.Organizowanie konkursów na opracowanie ważniejszych zagadnień w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa oraz przyznawanie nagród za te prace;

8.Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i fundacjami, których zakres działania wiąże się z działalnością Towarzystwa;

9.Podejmowanie działań w celu pozyskiwania funduszy na działalność statutową, w tym tworzenie lub współtworzenie fundacji oraz innych przedsięwzięć zgodnych z celami i potrzebami Towarzystwa;

10.Podejmowanie wszelkich innych przedsięwzięć zgodnych z celami Towarzystwa.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

1.Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

3.Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)   członków zwyczajnych,

2)   członków wspierających,

3)   członków honorowych.

4.Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Mogą uczestniczyć w Walnych Zebraniach Oddziału i w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa z głosem doradczym.

 

§ 5

5.Kandydat na członka Towarzystwa składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Towarzystwa wraz z pisemnym  zobowiązaniem kandydata  do przestrzegania Statutu Towarzystwa, uchwał władz Towarzystwa, do systematycznego opłacania składek, a ponadto:

a)   osoby fizyczne określają na piśmie: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b)   osoby prawne określają na piśmie: nazwę (firmę), siedzibę, numer Regon, dołączając także aktualny (nie starszy niż na dwa miesiące przed datą zgłoszenia) odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decydują Zarządy Oddziałów, z zastrzeżeniem  § 7 niniejszego Statutu.

3.O swojej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Zarządy Oddziałów Terenowych niezwłocznie powiadamiają pisemnie zainteresowanego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnej informacji Zarządu Oddziału o odmowie przyjęcia w poczet członków.

4.  O przyjęciu nowych członków Zarządy Terenowe Oddziałów powiadamiają Zarząd Główny Towarzystwa na piśmie w corocznym sprawozdaniu składanym Zarządowi Głównemu w terminie do końca marca każdego roku za rok poprzedni.

 

§ 6

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna z wyższym wykształceniem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, której specjalność, zakres pracy, względnie zainteresowania wiążą się z zagadnieniami  objętymi działalnością Towarzystwa.

 

§ 7

Członkowie honorowi

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna należąca, bądź też osoba fizyczna nie należąca do Towarzystwa, mająca miejsce zamieszkania zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, której tę godność w uznaniu zasług dla Towarzystwa nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa w trybie uchwały na pisemny wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Terenowego.

 

§ 8

Członkowie wspierający

1.Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać  każda osoba fizyczna lub prawna, która podejmie materialne wspieranie określonego Oddziału Terenowego lub całego Towarzystwa.

2.O przyjęciu członka wspierającego decyduje  Zarząd Oddziału Terenowego w swoim imieniu lub Zarząd Główny  w imieniu całego Towarzystwa.

3.Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 12.

 

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.Wybierać i być wybierani do władz macierzystego Oddziału Terenowego oraz mają bierne i czynne prawo wyborcze przy wyborze  Naczelnych Władz Towarzystwa  na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa;

2.Uczestniczyć w działalności Towarzystwa i otrzymywać informacje o tej działalności oraz otrzymywać pomoc w realizowaniu celów statutowych Towarzystwa;

3.Zgłaszać  wnioski i propozycje dotyczące działalności Towarzystwa oraz brać udział w debatach i głosowaniach nad uchwałami w macierzystym Oddziale Terenowym oraz na Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa.

 

§ 10

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1.Aktywnego uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań, w szczególności  do dbania o autorytet Towarzystwa i zwiększania oddziaływania na środowisko fachowe i decyzyjne;

2.Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa;

3.Regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 11

Składki

1.Członkowie zwyczajni opłacają składkę w wysokości i w terminach ustalonych  uchwałą Walnego Zgromadzenia Towarzystwa lub składkę w wymiarze podwyższonym na mocy uchwały Walnego Zebrania swojego macierzystego Oddziału Terenowego.

2.Zarząd Oddziału Terenowego, mocą uchwały powziętej na Walnym Zebraniu Oddziału, może zwolnić członka zwyczajnego częściowo lub całkowicie z obowiązku płacenia składek na określony  czas lub na stałe.

3.Oddziały Terenowe wpłacają na rzecz Zarządu Głównego 50% wartości składek uzyskanych od członków.

 

§12

       Ustanie członkostwa

1.   Ustanie członkostwa w Towarzystwie następuje wskutek:

a)   pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)   śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)   wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)   zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż jeden rok, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty składek w wyznaczonym przez Towarzystwo terminie,

b)   postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem lub uchwałami organów Towarzystwa,

c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa,

d) skazania prawomocnym wyrokiem za poważne naruszenie zasad etyki, godności i sumienności zawodowej,

e)   działania na szkodę Towarzystwa.

3.   O wykluczeniu decyduje Walne Zebranie Oddziału w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Walne Zebranie Oddziału  umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na Walnym Zebraniu Oddziału. O treści uchwały o wykluczeniu niezwłocznie powiadamia się pisemnie zainteresowanego oraz Zarząd Główny Towarzystwa.

4.   Od uchwały Oddziału Walnego Zebrania o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

§ 13

Ogólne zasady działania władz Towarzystwa

1.Kadencja  wszystkich władz Towarzystwa jest wspólna i trwa cztery lata.

2.Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach osobowych.

3.W przypadku równości głosów podczas głosowania  decyduje głos: Przewodniczącego Walnego Zebrania Oddziału – podczas głosowania na Walnym Zebraniu Oddziału, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa – podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, Przewodniczącego Zarządu Oddziału podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu Oddziału, Przewodniczącego Zarządu Głównego podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu Głównego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału podczas głosowania na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Oddziału, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej – podczas głosowania na posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej.

4.Mandaty członków Zarządów Oddziałów, Komisji Rewizyjnych Oddziałów oraz Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wygasają w przypadku upływu kadencji, śmierci, zrzeczenia się mandatu, ustania członkostwa na zasadach określonych w § 12.

5.Mandaty członków Zarządów Oddziałów i Komisji Rewizyjnych Oddziałów wygasają również w przypadku odwołania ich przez Walne Zebranie Oddziału. Mandaty  członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wygasają w przypadku odwołania ich przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

6.Uchwała w sprawie odwołania członków organów wymienionych w ust.5 musi być podjęta w trybie tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 14

           Oddziały Terenowe

 1.   Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Oddziały Terenowe.

Oddziały Terenowe obowiązuje Statut Towarzystwa oraz uchwały władz Towarzystwa.

1.Oddział Terenowy Towarzystwa może powstać z inicjatywy założycieli Oddziału w porozumieniu z Zarządem Głównym lub z  inicjatywy Zarządu Głównego. Zarząd Główny jest zobowiązany do pomocy w organizowaniu Oddziału.

2.Oddział Terenowy Towarzystwa powstaje mocą uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa po otrzymaniu przez Zarząd Główny Towarzystwa uchwały zebrania założycielskiego o: powołaniu Oddziału Terenowego, określeniu nazwy Oddziału Terenowego, obszaru jego działania, przyjęciu przez Oddział Terenowy Statutu Towarzystwa i zobowiązaniu się przez Oddział Terenowy do realizacji uchwał Naczelnych Władz Towarzystwa.

3.Oddział składa coroczne sprawozdanie z działalności do Zarządu Głównego w terminie  do końca marca danego roku za rok miniony.

4.Oddziały Terenowe podlegają kontroli władz naczelnych Towarzystwa, w szczególności w zakresie zgodności działalności Oddziału Terenowego z:

1)Statutem Towarzystwa oraz obowiązującymi przepisami prawa,
2)uchwałami władz naczelnych Towarzystwa oraz władz Oddziału Terenowego,
3) zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem.

5.Władzami Oddziału Terenowego są:

1)Walne Zebranie Oddziału,

2)Zarząd Oddziału,

3)Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 15

Walne Zebranie Oddziału

1.Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału odbywa się co cztery lata, w okresie na trzy do sześciu miesięcy przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemne  żądanie co najmniej dwudziestu procent członków Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału  obraduje zasadniczo na ten temat, z powodu którego zostało zwołane. Dopuszcza się możliwość rozpatrywania innych ważnych tematów.

4.W zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału należy określić: datę, miejsce Walnego Zebrania, proponowany porządek obrad oraz wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Oddziału, na wypadek gdyby w pierwszym terminie nie udało się uzyskać quorum.

5.Każdy członek w czasie głosowania na Walnym Zebraniu Oddziału  ma tylko jeden głos.

6.Uchwały Walnego Zebrania Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

7.Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Oddziału nie uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, wówczas w drugim terminie posiedzenia Walnego Zebrania Oddziału uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów obecnych. W trybie określonym w niniejszym ustępie nie mogą być podejmowane uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału.

8.Walne Zebranie Oddziału otwiera Przewodniczący Zarządu Oddziału lub w wypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału. Przewodniczący Zarządu Oddziału lub w wypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału kieruje ponadto wyborem Przewodniczącego Walnego Zebrania Oddziału spośród zgłoszonych kandydatów obecnych na Zebraniu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

9.Obrady Walnego Zebrania Oddziału są protokołowane. Protokół z obrad Walnego Zebrania oddziału podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Oddziału.

 

§ 16

Zadania Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału

1.Wybór  Zarządu Oddziału i Przewodniczącego Zarządu Oddziału.

2.Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału.

3.Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

4.Uchwalenie zaleceń i wytycznych dla nowo wybranego Zarządu Oddziału.

5.Występowanie w uzasadnionych przypadkach do Zarządu Głównego Towarzystwa o uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział Terenowy  celem prowadzenia gospodarki własnymi finansami, prowadzenia działalności gospodarczej, przyjmowania darowizn i zapisów. W przypadkach takich Oddział Terenowy musi uzyskać pisemną zgodę Zarządu Głównego.

6.Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału może w uzasadnionych przypadkach uchwalić podwyższenie składki od swoich członków.

 

§ 17

Zarząd Oddziału i jego kompetencje

1.Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika oraz od jednego do czterech członków. Liczbę członków Zarządu Oddziału ustala Walne Zebranie Oddziału.

2.Statutowym zadaniem Zarządu Oddziału jest:

a) realizacja celów Towarzystwa przy użyciu metod przewidzianych niniejszym Statutem § 2 i § 3, 

b) wykonywanie uchwał Naczelnych Władz Towarzystwa i Walnego Zebrania Oddziału,

c) przyjmowanie nowych członków, prowadzenie ewidencji członków i  ewentualnie skreślenie ich z listy zgodnie z § 12,

d) zbieranie składek, prowadzenie finansów  Oddziału,

e) sporządzenie rocznych, pisemnych sprawozdań Oddziału dla  Zarządu Głównego Towarzystwa, utrzymywanie z nim łączności i wymiany innych informacji oraz odprowadzanie 50 procent całej kwoty składek do Zarządu Głównego,

f) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału raz w czasie kadencji, zgodnie z zapisem w § 15 ust. 2 w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Oddziału, z powiadomieniem o powyższym członków Oddziału co najmniej na piętnaście dni  przed przewidywaną datą Walnego Zebrania Oddziału,

g) zgodnie z § 15 ust. 3 zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w ciągu najdalej trzydziestu dni od wniesionego żądania zwołania, zawiadamiając o nim członków Oddziału co najmniej na dziesięć dni przed terminem tego Zebrania – jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie trzydziestu dni od wniesionego żądania zwołania tego Zebrania, uprawnienie do zwołania Walnego Zebrania Oddziału, po upływie w/w terminu przechodzi na Komisje Rewizyjną Oddziału.

h) Zarządy Oddziałów powinny być wybrane przynajmniej na trzy miesiące  przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa wybierającym Naczelne Władze Towarzystwa.

i) przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa Zarządy Oddziałów powiadamiają

swoich członków o terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa oraz sporządzają aktualną listę członków i przesyłają ją do Zarządu

Głównego.

j) do kompetencji Zarządu Oddziału należy również podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji innych władz Oddziału.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczący Zarządu Oddziału lub inny upoważniony przez Przewodniczącego Członek Zarządu Oddziału. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisują: Przewodniczący Zarządu i Sekretarz.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Oddziału w trakcie kadencji Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio § 26 ust.8 i  9, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Oddziału w trakcie trwania kadencji Zarządu Oddziału, pozostali Członkowie Zarządu Oddziału powierzają w trybie uchwały funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału osobie spośród dotychczasowych Członków Zarządu Oddziału – na okres do najbliższego Walnego Zebrania Oddziału.

 

§ 18

Komisja Rewizyjna Oddziału

1.Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Oddziału. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają ze swego grona  na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego,   Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej Oddziału ustala Walne Zebranie Oddziału.

2.  Przepisy § 28 mają odpowiednie zastosowanie do Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

§ 19

Rozwiązanie Oddziału

1.Może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjętej na wniosek:

a) Walnego Zebrania tego Oddziału zawarty w uchwale Walnego Zebrania Oddziału podjętej  większością 2/3 uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;

b) na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w wyniku braku działalności Oddziału przez okres przekraczający kadencję władz tego  Oddziału.

2.Zarząd Główny w miarę potrzeby powołuje Komisję Likwidacyjną Oddziału celem uregulowania stosunków majątkowych i finansowych Oddziału oraz przejęcia jego dokumentacji.

 

§ 20

Naczelne Władze Towarzystwa

1.Naczelnymi Władzami Towarzystwa są:

a)Walne Zebranie Członków Towarzystwa, zwane w niniejszym Statucie Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa,

b)Zarząd Główny Towarzystwa, na czele którego stoi i którego pracę koordynuje Przewodniczący Zarządu Towarzystwa,

c)Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

 

§ 21

Walne Zgromadzenie Towarzystwa

1.Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

3.Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa nie uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, wówczas w drugim terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów obecnych. W trybie określonym w niniejszym ustępie nie może być podjęta uchwała w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

4.W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa biorą udział i mają prawo do głosu wszyscy członkowie zwyczajni, którzy przybyli na to zebranie i znajdują się na listach swoich Oddziałów Terenowych lub Zarządu Głównego.

5.Każdy członek Towarzystwa w czasie głosowania na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa  ma tylko jeden głos.

6.Walne Zgromadzenie Towarzystwa otwiera Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa lub, w wypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa. Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa, lub w wypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa kieruje ponadto wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa spośród zgłoszonych kandydatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

7.Obrady Walnego Zgromadzenia Towarzystwa są protokołowane. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

8.Walne Zgromadzenie Towarzystwa  może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

9.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest zwoływane jeden raz w ciągu kadencji w miarę możliwości przy okazji Kongresów Naukowych Towarzystwa.

10.Dzień i miejsce mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia Towarzystwa oraz proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Towarzystwa wyznacza Zarząd Główny i winien o tym zawiadomić pisemnie Zarządy Oddziałów przynajmniej na pół roku przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

11.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny:

a) na podstawie własnej uchwały powziętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego,

b) na pisemne żądanie Zarządów co najmniej trzech Oddziałów Terenowych,

c) na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.

12.W przypadkach określonych w ustępie 11, Zarząd Główny powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od powzięcia  uchwały lub zgłoszenia żądania. Tematem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa muszą być sprawy dla których zwołano to Zgromadzenie. Dopuszcza się rozpatrzenie innych ważnych spraw.

13.Jeżeli Zarząd Główny nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa  w terminie określonym w ust.12, uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po upływie terminu określonego w ust.12 uzyskuje Główna Komisja Rewizyjna.

14.W zwołaniu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa  należy określić: datę, miejsce Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz wyznaczyć drugi termin Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, na wypadek gdyby w pierwszym terminie nie udało się uzyskać quorum.

15.Uchwały i protokoły Walnego Zebrania Towarzystwa wykonuje i przechowuje Zarząd Główny Towarzystwa.

     

  § 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa:

1.Prowadzi Przewodniczący wybrany na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

2.Wybiera Sekretarza Zgromadzenia oraz komisje: mandatową, wnioskową i skrutacyjną;

3.Po wysłuchaniu i rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, decyduje o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej  za okres ostatniej kadencji;

4.Wybiera Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa i Przewodniczącego Elekta w odrębnych głosowaniach. Kandydować na Przewodniczącego Zarządu Głównego i Przewodniczącego Elekta może członek Towarzystwa, który równocześnie nie pełni funkcji prezesa lub przewodniczącego zarządu innego towarzystwa. Wybór Przewodniczącego następuje w sytuacji, kiedy uprzednio nie wybrano Przewodniczącego Elekta lub uprzednio wybrany Przewodniczący Elekt nie może przejąć funkcji Przewodniczącego;

5.Wybiera członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;

6.Wybory Przewodniczącego, Przewodniczącego Elekta, członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu nie jawnym (tajnym).

7.Na pierwszym posiedzeniu, które ma miejsce w trakcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, następuje ukonstytuowanie się Zarządu Głównego -  wybór Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza, jak również wybór Naczelnego Redaktora Balneologii Polskiej. Skład Zarządu Głównego  podaje się do wiadomości Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa.

8.Kandydatury na Przewodniczącego Zarządu, Przewodniczącego Elekta, Członków Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej może zgłaszać:

1)  ustępujący Zarząd Główny,

2) członkowie Towarzystwa poprzez złożenie wniosku do Zarządu Głównego z podpisami przynajmniej 30 członków Towarzystwa. Kandydatury na Przewodniczącego oraz na Przewodniczącego Elekta  powinny być zgłaszane do Zarządu Głównego przynajmniej 30 dni, przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa. Kandydatury na Przewodniczącego mogą być zgłaszane bez zachowania 30 dniowego okresu przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa w sytuacji, gdy mandat Przewodniczącego Elekta wygaśnie w terminie krótszym niż 30 dni przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.

 9.   Zapisy dotyczące wcześniejszego zgłaszania kandydatów oraz wymogu zebrania 

       podpisów nie obowiązują na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, które uchwaliło

       niniejszy Statut.

10. Ustala wysokość składki członkowskiej i termin jej uiszczania przez członków, jak

       również termin przekazywania przez Zarządy Oddziałowe na rzecz Zarządu Głównego

       50% składek;

11. Uchwala Statut i jego zmiany oraz może rozwiązać Towarzystwo - zgodnie z § 31 i 32 niniejszego Statutu;

12.Rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny i Główną Komisję

      Rewizyjną oraz rozpatruje  wnioski i  propozycje  zgłoszone   przez uczestników

      Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;

 13. Nadaje godność członka honorowego Towarzystwa zgodnie z § 7  niniejszego

       Statutu;

 14. Nadaje godność Prezesa Honorowego Towarzystwa, która jest najwyższym

       wyróżnieniem Towarzystwa. Godność tę nadaje zasłużonemu członkowi

       Towarzystwa, który pełnił funkcje Przewodniczącego  Zarządu Towarzystwa.

 

§ 23

Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa:

1.Jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa;

2.Koordynuje pracę Zarządu Głównego oraz zwołuje co najmniej jeden raz w roku i prowadzi jego posiedzenie, zawiadamiając jego członków o terminie, miejscu i porządku obrad  posiedzenia co najmniej na miesiąc wcześniej;

3.Przewodniczy kongresom, konferencjom naukowym i innym zebraniom prowadzonym w imieniu całego Towarzystwa lub Zarządu Głównego oraz otwiera i inicjuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa;

4.Reprezentuje Towarzystwo przed władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami i organizacjami naukowymi i medycznymi w kraju i za granicą.

5.Przyjmuje i zwalnia pracowników Zarządu Głównego w porozumieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem Zarządu Głównego Towarzystwa;

6.Może na określony czas  swojej nieobecności przekazać pisemnie swoje obowiązki  Wiceprzewodniczącemu lub innemu upoważnionemu przez siebie pisemnie Członkowi Zarządu Głównego;

7.W sprawach nie cierpiących zwłoki podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie czynności należących do kompetencji Zarządu Głównego. Decyzje i czynności podjęte w tym trybie podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego;

8.Przewodniczący Zarządu Głównego nie może jednocześnie pełnić funkcji przewodniczącego innego towarzystwa naukowego. Z chwilą zaistnienia takiej sytuacji, zobowiązany jest niezwłocznie złożyć rezygnację. Obowiązki Przewodniczącego przejmuje wtedy automatycznie Przewodniczący Elekt.

9.Przewodniczący Zarządu Głównego, po upływie swojej kadencji, pozostaje nadal w składzie Zarządu Głównego Towarzystwa na okres jednej kadencji (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa ponownego wyboru).

  

  § 24

Przewodniczący Elekt

Przewodniczący Elekt jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Z chwilą wyboru przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przewodniczący Elekt wchodzi automatycznie w skład Zarządu Głównego Towarzystwa jako jego członek z możliwością pełnienia w nim dodatkowych funkcji. Przewodniczący Elekt aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu Głównego przygotowując się do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego w następnej kadencji. Przewodniczący Elekt po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa ponownego wyboru) Przewodniczącym Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji. Przewodniczący Elekt nie może jednocześnie pełnić funkcji przewodniczącego innego towarzystwa naukowego. Z chwilą zaistnienia takiej sytuacji, zobowiązany jest niezwłocznie złożyć rezygnację.

 

§ 25

Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa

1.Prezydium Zarządu Głównego składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika.

2.Prezydium w imieniu Zarządu Głównego obraduje w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego.

3.Uchwały Prezydium wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

 

§ 26

Zarząd Główny Towarzystwa

1.Zarząd Główny Towarzystwa składa się z piętnastu osób.

2.Zarząd Główny Towarzystwa jest organem wykonawczym Towarzystwa, działającym zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący Zarządu Głównego lub inny upoważniony przez Przewodniczącego Członek Zarządu Głównego. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący Zarządu Głównego i Sekretarz.

3.Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa upoważniony jest Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa.

4.Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa może upoważnić do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa lub innego członka Zarządu Głównego Towarzystwa - w granicach pisemnego umocowania udzielonego przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa. 

5.Zarząd Główny zbiera się na posiedzeniu co najmniej jeden  raz w roku.

6.Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

7. Członkowie  Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

8.W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Głównego Towarzystwa w trakcie trwania kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa, Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa, ustala nową liczbę członków Zarządu Głównego Towarzystwa na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

9.Niezależnie od postanowień ustępu 8, w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Głównego, w trakcie trwania kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa, funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa obejmuje automatycznie Przewodniczący Elekt. W takim przypadku Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa ustala nową liczbę członków Zarządu Głównego Towarzystwa, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

 

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1.Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;

2.Podejmowanie uchwał w sprawie potwierdzania uchwał Prezydium Zarządu Głównego;

3.Inicjowanie działalności statutowej a szczególnie osiąganie celów Towarzystwa zawartych w § 2 niniejszego Statutu;

4.Koordynowanie i inspirowanie statutowej pracy Oddziałów i członków Towarzystwa;

5.Przyjmowanie w imieniu Towarzystwa zapisów i darowizn, nabywanie i zbywanie majątku ruchomego, prowadzenie działalności gospodarczej i finansowej;

6.Zorganizowanie i prowadzenie sekretariatu, utrzymanie łączności z Oddziałami i wymiana informacji z Oddziałami;

7.Przygotowanie preliminarzy budżetowych i ich realizowanie w myśl uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;

8.Wyznaczanie dnia i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia  Towarzystwa zgodnie z § 21 ust. 10  niniejszego Statutu oraz zawiadamianie o tym pisemnie Zarządów Oddziałów przynajmniej na pół roku przed terminem Walnego Zgromadzenia;

9.Spisanie członków przybyłych na Walne Zgromadzenie i ich weryfikacja na podstawie spisów członków przysłanych z Oddziałów;

10.Rozstrzyganie o zgodności ze Statutem postępowania poszczególnych władz Towarzystwa.

11.Powoływanie w razie potrzeby komisji, komitetów i innych kompetentnych ciał do realizacji poszczególnych celów Towarzystwa;

12.Wyróżnianie członków Towarzystwa i innych osób medalem pamiątkowym im. Wojciecha Oczki za wybitne zasługi w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej na wniosek własny lub Oddziału Terenowego lub Oddziału przy Zarządzie Głównym Wręczenie medalu następuje na najbliższym  Kongresie, Zjeździe lub Sympozjum organizowanym przez Towarzystwo;

13.Interpretacja postanowień niniejszego Statutu;

14.Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji innych władz Towarzystwa.

 

§ 28

Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa

1.Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

2.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3.Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa jest stały nadzór nad działalnością Towarzystwa.

4.Uchwały Komisji Rewizyjnej Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

5.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa:

1)nie mogą być członkami Zarządu Głównego Towarzystwa, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub w innym stosunku, który wywoływałby podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

2)nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa przysługuje prawo powołania nowego członka Głównej Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Liczba osób powołanych w trakcie trwania kadencji Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trybie niniejszego ustępu nie może przekraczać łącznie ½ składu Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa pochodzących z wyboru na zasadach ogólnych.

7.Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola i opiniowanie działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Głównego oraz zgodności jego działań i działań  Oddziałów Terenowych ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa,

2) przygotowanie na Walne Zgromadzenie Towarzystwa sprawozdania z oceny działalności statutowej (merytorycznej) i finansowej Towarzystwa  z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,

3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa wniosków w sprawie działalności Zarządu Głównego i ewentualnych zmian w statucie Towarzystwa.

 

§ 29

1.Towarzystwo może tworzyć sekcje  problemowe zajmujące  się  wybraną częścią wiedzy, w szczególności sekcje: fizykoterapii, pielęgniarstwa uzdrowiskowego, balneochemii, geologii,  balneotechniki, bioklimatologii i inne, działające na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, niniejszego Statutu i odpowiednich regulaminów.

2.Sekcje i inne jednostki organizacyjne powołuje, przekształca, likwiduje Zarząd Główny w trybie uchwały Zarządu Głównego.

3.Sekcje mają charakter specjalistyczny i obejmują swoją działalnością obszar całego 

kraju.

 

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

 

§ 30               

1.Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości, nieruchomości, a także dochodów z funduszy wskazanych w ustępie 2 poniżej.

 2.   Fundusze Towarzystwa tworzy się m.in.:

            1) ze składek członkowskich,

            2) darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji,

            3) z wpisowego, wpłacanego przez uczestników zjazdów, konferencji i kongresów

                i z innych wpływów z działalności statutowej Towarzystwa,

            4) z dochodów ze zbiórek i organizowanych przez Towarzystwo imprez,

            5) z odsetek i lokat bankowych od środków pieniężnych znajdujących się w

                posiadaniu Towarzystwa,

            6) ze środków z funduszy publicznych,

            7) z dochodów przypadających Towarzystwu z uczestnictwa w innych

                organizacjach,

            8) z prowadzonej działalności gospodarczej,

            9)  dochodów z majątku Towarzystwa.

   3. Wszelkie wpływy z działalności realizowanej przez Towarzystwo za

        pośrednictwem Oddziałów, sekcji, kongresów, konferencji stanowią przychody

        Towarzystwa.

4.Czysty zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym przez Towarzystwo przeznacza się wyłącznie na realizację celów Statutowych Towarzystwa.

5. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Towarzystwo lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do:

1)   członków Towarzystwa i jego organów,

2)   pracowników Towarzystwa,

3)   małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

4)   osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 6. Zabronione jest przekazywanie majątku Towarzystwa osobom, o których mowa w ust. 5 pkt 1) - 4), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 7. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1) - 4) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

 8. Zabronione jest kupowanie przez Towarzystwo na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 5 pkt 1-4 oraz od osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4.

 
Rozdział VI

Zmiana Statutu Towarzystwa

 

§ 31

1.Uchwalenie lub zmiana Statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.

2.Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, na którym ma być uchwalony lub zmieniony Statut Towarzystwa, nie uczestniczy co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, wówczas w drugim terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa uchwała w sprawie uchwalenia lub w sprawie zmiany Statutu może być podjęta zwykłą większością głosów obecnych.

 
Rozdział VII

Rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 32

1.Rozwiązanie Towarzystwa następuje w trybie uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Towarzystwa zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa  i powoła komisję likwidacyjną.

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Zarząd Główny
ul. Leśna 3
87-720 Ciechocinek

tel/fax: 54 283 39 45 lub tel. 54 283 39 15
NIP 891-14-16-614
Nr konta BZ WBK o/ Ciechocinek 66 1500 1780 1217 8001 4444 0000